مرکز خرید جلفا فروشگاههای زیادی دارد و می توانید بهترین برندها را از این مرکز خرید تهیه کنید .

آدرس :اصفهان خیابان خاقانی، کوچه چهار سوقیها

مرکز خرید جلفا

مرکز خرید جلفا

مرکز خرید جلفا

مرکز خرید جلفا