به گزارش اصفهان پرس، امشب آسمان ایران مهمان دو پدیده زیبای خسوف و اولین اَبَرماه بهمن خواهد بود که قسمتی از این پدیده نیز در اصفهان قابل مشاهده است.

صبحگاه دوشنبه یکم بهمن ۹۷ شاهد یک خسوف کلی هستیم که در دام یک اَبَرماه قرار گرفته است، برای مشاهدی این پدیده در آسمان ایران کافی است در زمانی که به آن اشاره می کنیم به سمت غرب آسمان نگاه کنید و ماه را بیابید و حواس خود را متوجه تغییرات روشنایی ماه بسازید.

از آسمان اصفهان می توانیم شاهد آغاز خسوف و واردن شدن ماه به نیم سایه زمین باشیم، اما دیگر مراحل خسوف از آسمان اصفهان قابل مشاهده نیست و همچنین نباید این انتظار را داشت که اگر بدون تلسکوپ به ماه نگاه می کنید به محض ورود به نیم سایه آن را تشخیص دهید، بلکه لازم است حدود ۵۰ درصد از ماه در نیم سایه قرار گرفته باشد.

ماه تقریبا هر ۲۷.۳ روز یک دَوَران کامل در مدار خود دارد،  بر این اساس هر ماه باید شاهد یک خسوف (ماه گرفتگی) و یک کسوف (خورشید گرفتگی) باشیم، چراکه در این دوران یک بار ماه میان زمین و خورشید قرار می گیرد(کسوف) و یک بار زمین میان ماه و خورشید قرار می گیرد(خسوف) اما می بینیم اینگونه نیست و حدودا هر۶ ماه یک خسوف داریم، علت این  اتفاق این است که اگر مدار گردش ماه را یک صفحه در نظر بگیرید، این صفحه با صفحه گردش زمین به دور خورشید منطبق نیست و دو صفحه یک انحراف ۵ درجه ای نسبت به هم دارند، به همین جهت شاید ماهانه زمین میان خورشید و ماه قرار بگیرد ولی بخاطر انحراف در یک راستا قرار نمی گیرند که ما را ناچار می کند مدت بیشتری حدود ۶ ماه صبر کنیم تا هم زمین میان خورشید و ماه قرار بگیرد، هم هر سه جرم با یکدیگر هم راستا شوند و در این حالت است که زمین مانع رسیدن نور خورشید به سطح ماه می شود و می توانیم شاهد گرفتگی ماه باشیم.