محصول خروجی از کارخانه باید به دقت توسط اپراتورهای بارگیرخانه و همچنین تک تک پرسنل درگیر کنترل گردد. واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت واحد تولیدی نیز در تمام این مراحل، کیفیت را صحه گذاری می نماید. به این صورت با مشارکت تک تک پرسنل بتوان به بهبود کیفیت و قیمت پانل گچی مناسب دست یافت.

استانداردهای آزمایشگاهی گچ

واحدهای تولیدی باید برای هر محصول خود، اقدام به دریافت نشان استاندارد ملی ایران نمایند. چنان چه محصول تولیدی، یکی از محصولات ذکرشده که برای آن استاندارد تدوین شده است، واحد تولیدی باید به استاندارد مربوطه مراجعه کرده والزامات آن را در سیستم تولیدی خود پیاده نماید. در مواردی که محصول تولیدی دارای کیفیتی بالاتر و سخت گیرانه تر از استاندارد ملی باشد یا مواردی که یک محصول جدید بوده که دارای استاندارد ملی تدوین شده نمی باشد، واحد تولیدی باید اقدام به خود اظهاری و تدوین استاندارد کارخانه ای نماید. به این معنی که با مشارکت بخش های مختلف واحد تولیدی، یک استاندارد برای محصول مربوطه برای دیوار آماده جعفری تهیه و تدوین می گردد که از آن پس واحد تولیدی   باید طبق الزامات همان استاندارد تولید نمایند. این استاندارد کارخانه ای , همچنین می تواند به عنون یک پیشنهاد به دفتر امور تدوین استاندارد ارسال گردیده و پس از طی مراحل لازم به یک استاندارد ملی تبدیل شود.مراحل تدوین یک استاندارد به طور خلاصه به شرح ذیل می باشد :

۱-دریافت پیشنهادات از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برسی اولیه ی آن ها در دفتر امور تدوین استاندارد (ناقص , تکراری یا غیر موجه نباشند )

۲-برسی نهایی , تصویب و الویت بندی پیشنهادات و تعیین یا تایید دبیر تدوین در کمیته ی برنامه ریزی تدوین استاندارد

۳-انجام تدوین با مشارکت افراد صاحب نظر و نمایندگان سازمان های ذی نفع در کمیسیون های اولیه ,فنی و نهایی

۴-تصویب نهایی در کمیته ی ملی

۵-اعطای شماره ی ملی در دفتر امور تدوین استاندارد

۶-انتشار استاندارد توسط روابط عمومی

تمامی محصولات پانل گچی جعفری دارنده نشان استاندارد ملی از اداره استاندارد ایران می باشد